เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความพอใจของ ปชช. ต่อมาตรการรัฐ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,138 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.6 ทราบข่าวมาตรการรัฐ ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 5.4 ไม่ทราบข่าว

ที่น่าพิจารณาคือ ความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 85.3 พอใจกระทรวงพลังงาน ลดราคา ก๊าซหุงต้ม รองลงมา อันดับสองคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 พอใจกระทรวงพลังงานลดราคา น้ำมัน อันดับสามหรือร้อยละ 76.7 พอใจกระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันดับสี่หรือร้อยละ 75.7 พอใจการเยียวยาผู้ประกอบการ ด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี อันดับห้า หรือ ร้อยละ 73.7 พอใจกระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มรายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ อันดับหก หรือร้อยละ 72.3 พอใจธนาคาร ด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ

นอกจากนี้ อันดับเจ็ด หรือร้อยละ 71.9 พอใจกระทรวงการคลังช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ อันดับแปด หรือร้อยละ 70.5 พอใจธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน อันดับเก้า หรือร้อยละ 69.1 พอใจรับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และอันดับสิบ หรือร้อยละ 48.2 พอใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการสนับสนุนรัฐบาล พบว่า จำนวนมากที่สุดหรือร้อยละ 44.5 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลสูสีขี่กันอยู่เล็กน้อยคือ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่ร้อยละ 28.8 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่ร้อยละ 26.7

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า มาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนกำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ผลของการทำจึงดีกว่าพูดเยอะ ชาวบ้านกำลังรอมาตรการใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ตรงเป้าและโดนใจของประชาชน เช่น การส่งหน้ากากอนามัยไปที่บ้านของประชาชน เหมือนส่ง ร่างรัฐธรรมนูญไปให้ชาวบ้านอ่านตามบ้าน หรือ เปิดให้ชาวบ้านลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัย รับแจกแอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อทำให้ทุกคนปลอดภัยระดับครัวเรือน เป็นต้น รัฐบาลต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักมากกว่าพูด ทำแต่ความช่วยเหลือที่จับต้องได้ให้ประชาชนมากที่สุด บางครั้งพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง.