องค์กรผู้บริโภคไม่ไว้วางใจรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ และปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิ และอำนาจมหาชนคืนรัฐ เหตุเพราะคณะรัฐมนตรี 14 คน ในจำนวน 29 คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยถือหุ้นอยู่ในปตท.

นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ผู้ฟ้องคดีปตท. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (17 ธ.ค.) เวลา 15.00 น. ผู้ฟ้องคดีจะเดินทางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพราะให้ศาลมีคำสั่งบังคับคดีในการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบท่อก๊าซฯ รวมทั้งแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 คือ ปตท.

โดยจะขอให้มีกระบวนการและมาตรการที่โปร่งใสด้วยการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นตรวจสอบ แบ่งแยก และโอนทรัพย์สิน เนื่องจากมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างรัฐบาลและปตท. เพราะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจำนวน 14 คน จากทั้งหมด 29 คน ถือหุ้นอยู่ในปตท. ซึ่งอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ปตท.

ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการ บมจ. ปตท. ใน ครม.รัฐบาล สุรยุทธ์ ที่รัฐมนตรีเข้าถือหุ้นในบมจ.ปตท. และหุ้นในบริษัทลูก รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่ลงทุนถือหุ้นใน บมจ.ปตท.

เช่น

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถือหุ้นปตท.ผ่านกองทุนฯ มากกว่าหนึ่งล้านบาท

นายเกริกไกร จีระแพทย์รมว.กระทรวงพาณิชย์ ถือหุ้นบมจ.ปตท. มากกว่า 1 ล้านบาท, นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ถือผ่านกองทุนฯ มากกว่าหนึ่งล้านบาท,นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ถือผ่านกองทุนฯ มากกว่า 6 ล้านบาท, นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ถือผ่านกองทุนมากกว่า 1 ล้านบาท,

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถือหุ้นในบริษัทลูก ปตท. 400,000 บาท และถือผ่านกองทุน 900,000 บาท, นายวิจิตร ศรีสอ้าน รมว.กระทรวงศึกษา ถือหุ้นปตท. 600,000 บาท และถือผ่านกองทุนเกือบ 10 ล้านบาท

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม ถือผ่านกองทุน 600,000 บาท, นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รมช.กระทรวงคมนาคม ถือผ่านกองทุนเกือบ 400,000 ล้านบาท, นายอภัย จันทนจุลกะ รมว.กระทรวงแรงงาน ถือผ่านกองทุน 100,000 บาท, นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รมว.กระทรวงเทคโนโลยีฯ ภรรยาถือหุ้นในบมจ.ปตท. 40 ล้านบาท และลงทุนผ่านกองทุนประมาณ 30 ล้านบาท,

นายนิตย์ พิบูลสงคราม รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ถือผ่านกองทุน 40 ล้านบาท และภรรยาลงทุนในกองทุนบุคคล 40 ล้านบาท, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รมว.กระทรวงพลังงาน ถือหุ้นปตท.ผ่านกองทุน 100 ล้านบาท ส่วนภรรยาลงทุนในบริษัทลูกของปตท.ประมาณ 26 ล้านบาท และลงทุนในกองทุนมากกว่า 10 ล้านบาท, นายสวนิต คงสิริ รมช.กระทรวงการต่างประเทศ ถือหุ้นในบมจ.ปตท. ประมาณ 6 ล้านบาท และบริษัทลูกปตท.ประมาณ 1.5 ล้านบาท

ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการ บมจ. ปตท. ในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ในรัฐบาลสุรยุทธ์ ที่ถือหุ้นอยู่ในปตท. คือ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรมว.คลัง ถือหุ้นในบมจ.ปตท. 20 ล้านบาท ส่วนภรรยา 10 ล้านบาท และยังถือผ่านกองทุนอีก 20 ล้านบาท ส่วนภรรยา 50 ล้านบาท

การตรา พรฎ. กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 ฉบับ (พ.ศ. 2544 และ 2550) และ พรฎ. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยไม่ชอบโดยกฎหมาย เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลทักษิณ และปตท. และต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาล คมช.

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค ยังจะฟ้องร้องคณะรัฐมนตรีและปตท.หากยังงุบงิบแบ่งแยกผลประโยชน์โดยไม่เปิดให้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระ